Obchodní podmínky

Definice

 • V těchto podmínkách / podmínkách platí následující definice:
 • Doba pro uvážení: doba, během níž může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná jménem společnosti nebo profese a která s podnikatelem uzavře dohodu na dálku.
 • Den: kalendářní den
 • Delší transakce: smlouva na dálku týkající se řady produktů a služeb, u nichž je povinnost doručení a nákup rozložena na určité časové období.
 • Trvalé médium: jakýkoli nástroj, který umožňuje příjemci nebo podnikateli uchovávat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem přístupným pro budoucí použití po dobu přiměřenou účelu informací a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací.
 • Právo na odstoupení od smlouvy: možnost pro spotřebitele ukončit smlouvu na dálku v době splatnosti.
 • Podnikatel: fyzická osoba nebo společnost, která spotřebitelům nabízí produkty na dálku.
 • Smlouva na dálku: dohoda založená na podnikovém organizovaném systému prodeje produktů a služeb na dálku, včetně uzavření smlouvy pomocí jedné nebo více technik komunikace na dálku.
 • Technika vzdálené komunikace: prostředek, který lze použít k uzavření dohody, aniž by se spotřebitel a podnikatel shromáždili na stejném místě a ve stejnou dobu.

Článek 2 - Firemní identita / podnikatel

Oldřich Kopecký

 IČO: 71276742

fitkompany@gmail.com

775 054 870

 • Greengoldshop.cz

Článek 3 - Relevance

Tyto všeobecné podmínky / podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku podnikatele a na každou uzavřenou dohodu na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Před uzavřením smlouvy na dálku je spotřebiteli k dispozici znění obecných podmínek. Pokud není rozumně možné, že před uzavřením smlouvy na dálku bude uvedeno, že všeobecné podmínky lze vidět u podnikatele, a na žádost spotřebitele budou tyto všeobecné podmínky zaslány spotřebiteli, jakmile možné bez dalších nákladů.

Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, bez ohledu na předchozí článek a před uzavřením smlouvy na dálku může být spotřebiteli elektronicky zpřístupněn text všeobecných podmínek / podmínek takovým způsobem, že lze text jednoduše uložit na trvanlivém médiu. Pokud není rozumně možné, že před uzavřením smlouvy na dálku bude uvedeno, kde může spotřebitel najít všeobecné podmínky / podmínky elektronicky a že tyto podmínky / podmínky na žádost spotřebitele budou spotřebiteli zaslány elektronicky nebo jinak bez dalších nákladů .

V případě, že kromě těchto obecných podmínek / podmínek platí také konkrétní podmínky produktu a služby, platí druhý a třetí článek obdobně a v případě rozporuplných podmínek / podmínek se může spotřebitel odvolat za příslušných podmínek / podmínek, které jsou nejvýhodnější pro spotřebitele.

Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou platnost nebo má jiné specifikace, bude to důrazně uvedeno.

Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil spotřebiteli řádně posoudit produkty / služby. Obrázky použité podnikatelem jsou skutečnou reprezentací produktů a služeb. Zjevné chyby a omyly podnikatele nezavazují.

Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti souvisí s nabídkou, když ji spotřebitel přijme. 

Jedná se zejména o:

 • cena včetně daní
 • možné náklady na doručení
 • způsob, jakým byla dohoda uzavřena, a potřebné podpisy
 • zda uplatnit právo na odstoupení
 • způsob platby, dodání a plnění smlouvy
 • lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel garantuje cenu
 • úroveň sazby za komunikaci na dálku, pokud se náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku počítají z jiného důvodu, než je běžné jízdné za komunikaci
 • pokud je dohoda po uzavření archivována a pokud ano, jak ji konzultovat pro spotřebitele
 • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat a v případě potřeby také obnovit informace poskytnuté společností hem podle smlouvy
 • jakékoli další jazyky, včetně nizozemštiny, pro dohodu
 • kodexy chování, kterým podnikatel podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel elektronicky konzultovat kodexy chování; a
 • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě transakce na dálku.

Článek 5 - Dohoda

Dohoda je dokončena, s výhradou ustanovení odstavce 4, v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku přijme a splní podmínky.

Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel okamžitě elektronicky potvrdí, že obdržel přijetí nabídky. Pokud podnikatel nepotvrdí přijetí, může spotřebitel smlouvu vypovědět.

Je-li smlouva uzavřena elektronicky, podnikne podnikatel vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, bude podnikatel dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření.

Podnikatel může v právním rámci oznámit nebo zkontrolovat, zda spotřebitel může splnit platební povinnosti, a také zkontrolovat všechny důležité skutečnosti a faktory, které jsou nutné k uzavření řádné dohody na dálku. Pokud má podnikatel na základě průzkumu dobré důvody k neuzavření dohody, je oprávněn motivovat a odmítnout objednávku / požadavek nebo může s realizací nabídky spojit zvláštní podmínky.

Podnikatel s výrobky nebo službami zašle následující informace, písemně nebo takovým způsobem, aby spotřebitel mohl přístupným způsobem ukládat údaje na trvalé médium:

 • Adresa společnosti pro spotřebitele pro podávání stížností
 • Podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, a jasné označení související s vyloučením práva na odstoupení od smlouvy.
 • Informace o poprodejních zárukách a službách
 • 4 odst. 3, pokud podnikatel již tyto informace nezaslal před uzavřením dohody.
 • Požadavky na ukončení dohody, pokud dohoda trvá jeden rok nebo více, nebo pokud má dobu neurčitou.

V případě delší transakce se použije předchozí klauzule e. platí pouze pro první dodávku.

Článek 6 - Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 kalendářních dnů bez poskytnutí jakéhokoli vysvětlení. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší 14. kalendářní den, od kterého jste vy nebo vámi určená třetí osoba, kromě dopravce, získali hmotné vlastnictví zboží.

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení, musíte nám sdělit: své jméno, svou úplnou adresu a, je-li k dispozici, vaše telefonní číslo, vaše faxové číslo, vaše e-mailová adresa a vaše rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednoznačné prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, i když to není povinné. Máte také možnost elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení prostřednictvím e-mailu na adrese dvkprojkekty@gmail.com . Pokud využijete tuto možnost, budeme vás neprodleně informovat e-mailem o přijetí výběru. V zájmu dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí sdělit, že si chcete toto právo uplatnit před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

V případě výběru z vaší strany vám vrátíme všechny platby, které od vás obdržíme, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících z vašeho výběru způsobu doručení jiného než nejlevnější způsob běžného doručení, který nabízíme), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Toto vrácení peněz provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili při počáteční transakci, pokud jste výslovně neuvedli jinak; za žádných okolností vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné výdaje. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud nedostaneme zboží nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která z podmínek je splněna dříve.

Pokud jste obdrželi zboží, které je předmětem smlouvy, musíte nám zboží vrátit, nebo jej doručit přímo k nám nebo na adresu, kterou jste nám poskytli prostřednictvím e-mailu dvkprojkekty@gmail.com  , a to bez zbytečného odkladu a v žádném případě ne později než 14 kalendářních dnů ode dne, kdy nám oznámíte své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží vrátíte před koncem tohoto období.

Vzorový návod  pro odstoupení od smlouvy na email  dvkprojkekty@gmail.com

 (tyto informace musíte vyplnit a odeslat, pouze pokud chcete zrušit smlouvu)

Na email společnosti  fitcompany@gmail.com

 

tímto vás informuji, že ukončuji svou smlouvu na prodej následující položky:
- Vyžádáno dne / přijato dne
- Jméno zákazníka a uživatelské jméno
- Adresa zákazníka a uživatelské jméno
- Podpis zákazníka a uživatelské jméno  

 

Článek 7- Náklady na výběr

Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, nebude muset zaplatit více než náklady na vrácení produktu.

Pokud spotřebitel provedl platbu, vrátí podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení nebo po vrácení zásilky.

Článek 8 - Právo na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může vyloučit právo na odstoupení od smlouvy, pokud to stanoví odstavce 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy se použije, pouze pokud to podnikatel jasně uvedl alespoň v době před uzavřením dohody.

Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u následujících produktů:

 • Které stanoví podnikatel podle specifikací spotřebitele
 • Že mají zjevně osobní povahu
 • Což nelze kvůli jejich povaze vrátit
 • To se může rychle zkazit nebo stárnout
 • Čí cena je vázána na výkyvy na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv
 • Jednotlivé noviny a časopisy
 • U všech produktů, u nichž nelze prokázat, že se jedná o původní produkt dodaný společností www. Greengoldshop.cz

Článek 9 - Ceny

Během doby platnosti uvedené v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a služeb zvýšeny, kromě změn cen v důsledku změny sazeb DPH.

Bez ohledu na předchozí odstavec může podnikatel nabízet produkty a služby s variabilními cenami, pokud tyto ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a kde nemá žádný vliv. Tato vazba na výkyvy a skutečnost, že uvedené ceny jsou cílovými cenami, bude zmíněna v nabídce.

Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno, pouze pokud je výsledkem právních předpisů nebo ustanovení.

Cena se zvyšuje od 3 měsíců po uzavření dohody, pouze pokud to podnikatel stanovil a:

 • Jsou výsledkem právních předpisů nebo ustanovení; nebo
 • Spotřebitel má pravomoc vypovědět smlouvu ode dne nabytí účinnosti zvýšení ceny.

V nabídce jsou ceny včetně DPH.

Článek 10 - Shoda a záruky

Podnikatel zajistí, aby produkty a služby odpovídaly dohodě, zajistí v nabídce uvedené specifikace, zajistí přiměřené požadavky, spolehlivost a / nebo užitečnost a zajistí ke dni vzniku stávající právní ustanovení a / nebo vládní nařízení. Po dohodě podnikatel rovněž zajistí, aby byl produkt vhodný pro jiné než běžné použití.

Záruka poskytnutá podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nic nemění na právech a nárocích, které může spotřebitel podle smlouvy vůči podnikateli uplatnit.

Článek 11 - Dodání a provedení

Podnikatel je povinen maximálně pečlivě sledovat přijímání a provádění objednávek produktů a při posuzování žádostí o služby.

Za místo dodání se považuje adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.

S přihlédnutím k tomu, co je uvedeno v článku 4 obecných podmínek / podmínek, podnikatel přijaté objednávky provede neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud není dohodnuto delší období. Pokud je dodávka zpožděna nebo pokud dodávku nelze nebo částečně provést, je o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo ukončit dohodu bez dalších nákladů a má nárok na náhradu škody.

V případě ukončení v souladu s předchozím odstavcem podnikatel vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil, co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po ukončení.

Pokud se dodání objednaného produktu jeví jako nemožné, bude se podnikatel snažit zpřístupnit náhradní produkt. Alespoň před dodáním bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodán náhradní produkt. U náhradních produktů nelze vyloučit právo na odstoupení. Náklady na případnou zpětnou zásilku hradí podnikatel.

Riziko poškození a / nebo ztráty produktů spočívá na podnikateli až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určenému a oznámenému zástupci podnikateli, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud obdržíte poškozený produkt, měli byste to nahlásit e-mailem do tří dnů.

Článek 12 - Délka transakcí: doba trvání, ukončení a prodloužení

Vypovědět

Spotřebitel může kdykoli vypovědět smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) a služeb při dodržení příslušných pravidel ukončení s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce.

Spotřebitel může kdykoli vypovědět dohodu uzavřenou na dobu určitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služby na konci určité doby při respektování příslušných výpovědních lhůt výpovědi nepřesahujících jeden měsíc.

Spotřebitel může v dohodách v předchozím odstavci:

kdykoli ukončit bez omezení k ukončení v určitou dobu nebo během určitého období

alespoň ukončit stejným způsobem, jakým jsou uzavřeny jím

vždy končí stejným oznámením, jaké pro něj podnikatel získal.

Rozšíření

Dohodu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze automaticky prodloužit nebo obnovit na pevně stanovenou dobu.

Bez ohledu na předchozí odstavec může být dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky deníků, týdeníků a časopisů, automaticky prodloužena o stanovenou dobu tří měsíců. Pokud může spotřebitel tuto prodlouženou dohodu ukončit na konci prodloužené lhůty s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.

Dohodu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů a služeb, lze automaticky prodloužit na dobu neurčitou, pokud spotřebitel kdykoli vypoví s výpovědní dobou nepřesahující jeden měsíc a výpovědní lhůta nepřesahující tři měsíce, pokud se v případě, že se smlouva vztahuje na pravidelné doručování denních novin, týdeníků a časopisů, ale méně než jednou za měsíc.

Dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky deníků, týdeníků a časopisů (zkušební a úvodní předplatné), nebude automaticky prodloužena a bude ukončena automaticky na konci zkušebního nebo úvodního období.

Doba trvání

Pokud má dohoda dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce kdykoli ukončit výpovědní lhůtu nepřesahující jeden měsíc, pokud proti ukončení před dohodnutou dobou trvání nebude bránit přiměřenost a spravedlnost.

Článek-13 Platby

Není-li dohodnuto jinak, musí dlužné částky spotřebitel splnit do 7 dnů po vstupu do lhůty na rozmyšlenou podle článku 6 odst. 1. V případě dohody o poskytnutí služby začíná lhůta na rozmyšlenou poté, co spotřebitel obdržel potvrzení dohody.

Při prodeji produktů spotřebitelům nesmí být ve všeobecných podmínkách nikdy stanovena záloha ve výši více než 50%. Pokud byla stanovena záloha, nemůže spotřebitel uplatnit žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb) před provedením stanovené platby.

Spotřebitel je povinen informovat podnikatele o nepřeQsnostech platebních údajů.

V případě neplnění ze strany spotřebitele má podnikatel, s výhradou zákonných omezení, právo účtovat přiměřené náklady, které jsou spotřebiteli známy předem.

Článek 14 - Stížnosti

Podnikatel má dostatečně uveřejněný reklamační řád a vyřizuje stížnost podle tohoto reklamačního řádu.

Stížnosti na uzavření smlouvy musí být popsány úplně a jasně v přiměřené lhůtě, které budou podány podnikateli poté, co spotřebitel zjistil vady.

Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud má stížnost předvídatelně delší dobu, podnikatel odpoví do 14 dnů potvrzení a upozornění, kdy spotřebitel obdrží podrobnější odpověď.

Nelze-li stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, jedná se o spor, který je předmětem urovnání sporu.

Článek 15 - Spory

Smlouvy mezi společností a zákazníkem týkající se těchto obecných podmínek se řídí španělským právem.

Článek 16 - Další a odlišná ustanovení

Dodatečná nebo odlišná ustanovení ve srovnání s Všeobecnými podmínkami nemusí být na úkor spotřebitele a měla by být zaznamenána písemně takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalé médium.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Držení a dodávka semen konopí a pěstování pro osobní potřebu na španělském území nepředstavuje ve Španělsku trestný čin.

Zřeknutí se odpovědnosti

Semena se prodávají pouze jako vzorky pro Účel různých poddruhů genetik a jeho vzorků a jsou určeny pouze pro dospělé (starší 18 let). Tato semena byla prodána pouze pod podmínkou, že nebudou použita v souladu s platnými zákony v zemi. Není záměrem propagovat, inzerovat nebo jakýmkoli způsobem zahájit další výrobu, držení nebo používání nelegálních látek.

Žádný z produktů na naší webové stránce, včetně produktů CBD, není určen k diagnostice, léčbě nebo léčbě jakékoli nemoci.

Další informace o online nakupování, cenách a platbách, dopravě a doručení, ochraně osobních údajů a zabezpečení, informacích o produktech najdete v našich častých dotazech.